Resolution

Lærerkreds 44, Køge og Stevns forsamlet til generalforsamling den 27. marts 2009 udtaler:

Folkeskolen mangler uddannede lærere.
Forskningen viser, at lærernes kompetencer er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen.

Lærermangel er et akut problem flere steder i landet, og har for alvor ramt vores område.

Danmarks Lærerforening har netop offentliggjort en undersøgelse af problemets omfang, og det er foruroligende, hvordan situationen ser ud for Køges vedkommende.

F.eks. viser undersøgelsen, at 11 % af Køge Kommunes lærerstillinger er besat med ikke-læreruddannet arbejdskraft. For blot et år siden var tallet 7 %, altså en stigning på 57 %!

I Stevns Kommune er andelen af ikke-læreruddannede derimod faldet fra 8 % i 2008 til 6 % i 2009. Landsgennemsnittet var i 2009 5,3 %, mod 4,2 % i 2008.

Fremtiden tegner et endnu mørkere billede: 46 % af alle nyansatte lærere i Køge i indeværende skoleår har ikke læreruddannelsen. Denne andel er på Stevns11 %.

Heroverfor står det faktum, at 265 lærere i Køge og Stevns kan gå på pension i løbet af de kommende 5 år. Svarende til 31 % af lærerstaben.

Alle kommuner vil komme til at slås om et vigende antal uddannede lærere.

Ovenstående viser med al tydelighed, at rekrutterings- og fastholdelsesproblematikken i kommunernes skoler skal sættes meget højt på den politiske dagsorden.

I forbindelse med det netop offentliggjorte undersøgelsesresultat er det nærliggende bl.a. at stille spørgsmålet: hvordan kan det være, at man på Stevns er i stand til i højere grad at tiltrække uddannet arbejdskraft?

Det kunne måske skyldes, at lærerlønudgifterne pr. elev i Køge ligger 10 % under landsgennemsnittet.

Det er påtrængende, på baggrund af blandt andet den aktuelle undersøgelse, at alle interessenter omkring folkeskolen i fællesskab gør deres yderste for at afværge den truende lærermangelsituation. I den forbindelse vil især kommunerne, deres politikere og forvaltninger spille afgørende roller i samarbejdet med lærerne og forældrene.

Målet er det fælles, nemlig at sikre den bedst mulige undervisning af vore børn. Dette opnås kun ved, at alle lærere i folkeskolen har de nødvendige kompetencer.

Emner

Målgruppe