Medlem Medlemsservice

Barsel

Barselsorloven kan sammensættes på et utal af muligheder.

Regler for fødsler fra 2. august 2022:

Varsler:

Senest 3 måneder før forventet fødsel:
Den gravide skal give meddelelse til arbejdsgiver om graviditeten og oplyse, hvornår barselsorloven regnes med at blive påbegyndt.
Senest 4 uger før forventet fødsel: 
Faderen skal underrette om de 2 uger ved fødsel.
Senest 6 uger efter fødsel:
Begge forældre skal meddele arbejdsgiveren, hvornår de vil anvende barselsugerne og om man vil bruge muligheden om udskydelse af orlov.

Sådan planlægges barslen

Forældrene har ret til 52 ugers barsel med dagpenge ifølge loven.
4 uger før forventet fødsel til moderen + som udgangspunkt 24 uger til hver af forældrene. Ifølge overenskomsten har moderen ret til fuld løn i 8 uger før forventet fødsel. I de 8 uger før forventet barsel medregnes den dag, hvor fødslen forventes at skulle finde sted.

Hvis begge forældre er lønmodtagere har de hver især 9 ugers øremærket barsel samt 13 uger, der kan overdrages helt eller delvist til den anden forælder. Reglerne for løn under barsel er der (endnu) ikke ændret på (er vist med gult herunder).

Barselsregler

Er den ene forælder ikke lønmodtager, kan vedkommende overdrage op til 22 uger med dagpenge til den anden forælder.

Ifølge barselsloven har moderen ret til fravær i 42 uger + evt. 8/14 ugers forlængelse og den anden forælder 34 uger + evt. 8/14 ugers forlængelse. Bemærk, at der ikke er dagpengeret for hele denne periode. 

Fra 1. januar 2024 kommer der regler om mulighed for overdragelse af barsel til sociale forældre (især for LGBT+ og soloforældre).

Ferie

Da man ikke kan holde ferie i barselsorloven, vil der oftest være op til 5 ugers erstatningsferie, som kan placeres i forbindelse med barselsorloven (efter aftale med arbejdsgiveren). Normalvis kan en uges ferie om året udbetales efter reglerne i ferieloven. 

Forlænget barselsorlov

Efter de 22 uger med dagpenge kan man forlænge med 8 uger, og yderligere med 6 uger. Der er ikke dagpengeret til disse uger. Bemærk, at muligheden for udskydelse af barslen ikke kan bruges samtidig med muligheden for forlængelse.  

Udskydelse af barselsorloven

Retsbestemt:
Hver forælder har ret til at udskyde op til 5 uger af barselsorloven til senere afholdelse, dog inden barnet fylder 9 år. Der er et varsel på 8 uger ved den retsbestemte udskydelse. Retten fastholdes over for en ny arbejdsgiver.
Aftalebestemt:
Efter aftale med arbejdsgiveren kan op til 32 uger udskydes. Begge forældre kan benytte muligheden. Orloven kan anvendes drypvis senere (omsorgsdage) eller samlet, alt efter aftale. Man aftaler også varslingen. Ved ny arbejdsgiver skal aftalen genforhandles.

Delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorloven

Arbejdet kan efter aftale med skolelederen genoptages delvist. Barselsdagpengene bliver så nedsat med det antal timer arbejdet genoptages i. Barselsdagpengeperioden kan så forlænges med dette antal timer. 

Der optjenes både pension, anciennitet og ferie i dagpengeperioden

Der kan søges om nedsat kontingent i perioden på dagpenge. Bemærk der kan ikke gives nedsat kontingent med tilbagevirkende kraft. Du kan finde det her: /medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/nedsaettelse-af-kontingent   

Kontakt kredsen for yderligere informationer og beregninger!

Links